ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೪ – ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
Jul 02

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೪ – ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷಾ

You may also like

12313
Page 1 of 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.