ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩ – ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸವಾಲುಗಳು
Jul 02

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩ – ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸವಾಲುಗಳು

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು: ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಂಬಾರ, ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಚ. ಹ. ರಘುನಾಥ

You may also like

12313
Page 1 of 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.