ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೨ – ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ
Jul 01

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೨ – ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ

ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಎಂ.ಉಷಾ, ಎಲ್.ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರಾ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

You may also like

12313
Page 1 of 13

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.