“ಹೊಸತು” ಮೇ 2021 ( Periodical )

$0.00

ಹೊಸತು    ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಮೇ 2021

ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆ ನಮ್ಮದು

 

  • Book Format: Periodical
  • Category: Periodical
  • Language: Kannada
  • Year Published: 2021

ಹೊಸತು  ಮೇ ೨೦೨೧

ಸಂಪಾಕದಕೀಯ: ಹಾಹಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು- ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ನೋಟ

ಭಾರತದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.