• -10%

  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಭಾಗ-2

  0

  ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು  ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ  ಸಾಧನೆಗಳು  ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ  ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  Original price was: $1.92.Current price is: $1.73.
  Add to basket
 • -10%

  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಭಾಗ-2

  0

  ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು  ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಸಹಸ್ರಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ  ಸಾಧನೆಗಳು  ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ  ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  Original price was: $1.20.Current price is: $1.08.
  Add to basket