ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯು ಮುಸುಕುತಲಿಹುದು

ಮೂಡಿ ಬಾರಯ್ಯ

ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ – ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ

ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

ಶಿಶಿರಕುಸುಮಾಮೋದೋಚ್ಛ್ವಾಸಮ್

ನನ್ನೊಳು ನಾ ನಿನ್ನೊಳು ನೀ

ಲೋಟ ತೊಳೆಯೋ ಹುಡುಗಿ

ಕರವಸ್ತ್ರವು

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆ ನಾ

ಜಗದೀ ಮಾಯೆಯ

ಇಸ್ಲಾಂಪುರವೆಂಬ ಮುಸ್ಲೀಮರೂರು

ಇಲ್ದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪಾದ್ರಿ ಪುರಾಣ

ಸ್ವಪ್ನ ನಾಟಕ ವಾಸ್ತವ ಲೋಕ

ಹಾರೋಣ ಬಾ

ಎನಿತು ದೂರಕೆ ಸರಿದು ನಿಂತಿಹೆಯೋ

ಎಚ್ಚರಾ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯ್ತು