ಬೆಂದಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

ಮಾಧವಿ

BEG BORROW ಅಳಿಯ

ಮಾಯಾ ಬೇಟೆ

ಮುಕ್ಕಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಿಲವಾಡಿ

ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ

ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು

ಮಹಮೂದ್ ಗಾವಾನ್

THE INSPECTOR GENERAL

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಯಿ

ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ

ಪರಹಿತ ಪಾತಾಣ

CROOKED TAIL

ಕಿವುಡು ಸಾರ್ ಕಿವುಡು

ಸಡನ್ನಾಗ್ ಸತ್ಹೋದ್ರೆ..?

ಧಾರವಾಡ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜೀಕೆ ಮಾಸ್ತರರ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ

ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಾಯೋಆಟ ಹಾಗೂ ಅಲಿಬಾಬಾ