ಬದುಕು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಾದಮಯವಾಗಬೇಕು

ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಗಳು

ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾರ ಕೊಡುಗೆ

ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬೇಕು

ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟದ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು

ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ…?

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ

ಇವು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು-?

ಕಾಲ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ

ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಅವಶ್ಯಕ

ಕಾಯ ಹರಿಯಿತು, ಸೂತಕ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ

ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಾ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮೀಶನ್ ಇಲ್ಲ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ

ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಆಸ್ತಿಕ – ನಾಸ್ತಿಕ

ಆಚರಣೆಯ ಅಳಸಿಂಗರು