ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೫

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೪

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೩

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೨

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೧

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯು ಮುಸುಕುತಲಿಹುದು

ಮೂಡಿ ಬಾರಯ್ಯ

ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ – ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ

ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

ಶಿಶಿರಕುಸುಮಾಮೋದೋಚ್ಛ್ವಾಸಮ್

ನನ್ನೊಳು ನಾ ನಿನ್ನೊಳು ನೀ

ಲೋಟ ತೊಳೆಯೋ ಹುಡುಗಿ

ಕರವಸ್ತ್ರವು

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆ ನಾ

ಜಗದೀ ಮಾಯೆಯ

ಇಸ್ಲಾಂಪುರವೆಂಬ ಮುಸ್ಲೀಮರೂರು