ಚಿನ್ನದ ಕಡ್ಡಿ

ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳು

ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು

‘ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ!’

ಸನ್ಯಾಸಿ ನರಿ

ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ

ಜಾಣ ಬಾಲಕ

ಸಹನೆಯೇ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿ

ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ತೆನಾಲಿರಾಮ

ಕಿನ್ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್!

ಕುರುಬನ ಜಾಣ್ಮೆ

ಮಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟಾದರೆ; ಮೌನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಪಕ್ಷಿ ಕುಟೀರ

ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು

ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ

ಜಾಣ ಜೇನ್ನೊಣ

ದಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು

ಕಾಲು ಮುರಿದ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ