ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿ

ಹೊನಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಗಾಂಧಿ ಬಂದ” ಕಾದಂಬರಿ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಮಳೆ ಮಾರುವ ಹುಡುಗ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸಂಹಿತಾ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕೆ, Ask Mr.YNK”

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಮನಸು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

“ಹೊನಲು” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ – ೧೫ ಮೇ ೨೦೧೬

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸದಾನಂದ” ಕಾದಂಬರಿ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸೂರ್ಯನ ಕೊಡೆ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”