ವಿಶ್ವಚೇತನ ಮಾತನಾಡಿದೆ

ಬರಿದಾಗದ ಬರಹ

ರವಿಯ ಉತ್ತರ

ಧಗೆ ಬೇಸಿಗೆ

ಜೀವಜಗ ನೀನೇ

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದಾ ಗರಿಗಳ ತೆರೆದು…….

ಮರಣ

ರೂಪಾಂತರ

ಅನನಾಸು

ವರ್ಣವಲ್ಲಿ

ರಂಗವಲ್ಲಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ವೈರಾಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ

ರಜೆಯೋ ರೆಜೆ

ಕಿವಿಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ

ಉತ್ಪಾತ

ಪ್ರೇಮಾಲಾಪ

ಎಲ್ಲರೊಂದೇ