ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಂದಿಗೆ…!

ಕುಣಿ ಶಿಕಾರಿಯ ನೆನಪು

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಬೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ….!

ಬಯಕೆಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳು..!

ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒರತೆ

ನನ್ನಮ್ಮ…!

ತಿಂದಿದ್ದು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ; ತೇಗಿದ್ದು…

ಮನ್ಸೂರರು ಹಾಡಿದರೆಂದರೆ…!

ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಆಲೆಮನೆ ನೆನಪು….!

ಸಾಲದ ಕಂತು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸು..!

ಇದು ಅಗಲಿಕೆಯ ಸಮಯ!

ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಪನದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡ..!

ಹಂಚಿ ತಿಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ … (ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)