ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ಮಾತು

ಉಳವಿ ಬಸಪ್ಪನ ಜಾತ್ರಿ

ಮಳೆ ಈ ಮಳೆ

ಶ್ರಾವಣ ಮಳೆ

ಕಟಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್..

ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು ಅರಳ್ಳಿಟ್ಟು

ಓ ಮಲಪ್ರಭೆ

ಪ್ರೀತಿ ಹಂಬಲ

ಹಬ್ಬ ಬಂತಂದ್ರ

ಮುಗುಳನಗೆ

ಹಬ್ಬ

ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ

ಮನಸ್ಸೇ

ಓ ಗೆಲುವೇ….

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಗೆ