ಚಟವಂತರ ಕೂಟದ ಹರಟೆಗಳು

ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಸದಾ ನಗಿಸುವ ಘಟನೆ:

ಅಪೂರ್ವ ವಜ್ರ.

ನಾಲಕ್ಕು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

ದುಷ್ಟ ಹುಡುಗ.

ಬುದ್ದಿವಂತ ರೈತ.

ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್.

ಕ್ಷಮೆ.

ಅತಿಶಯದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ೩ ಕಥೆಗಳು.

ದಂತಕಥೆ ಸತ್ಯಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು.

ಅನೀತಿಯ ಫಲ.

ಒಡೆಯನಿಗೆ ದ್ರೋಹಬಗೆದ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಕುರಿ ಕೋಣ .

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

ಕೂಗೆಲೆ ಕೂಗೆಲೆ ಕೋಗಿಲೆ.

ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ

ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆ.

ಕಪ್ಪೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮತ್ತು ಇತರೆ ೨ ಕಥೆಗಳು.