ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: “ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಷೆ ಬದಲಾದ ಬಗೆ!”

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ – ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ

ಆವರಣ ೫೦! ಮತ್ತು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ-೪

ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ -೩

ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ ಭಾಗ – 2

ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಭಾಗ – 1

ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಕಾದಂಬರಿ , ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 1

“ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ” ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

“ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ” ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1

ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ”

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಉಪನ್ಯಾಸ- ದಿನ ೩

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಉಪನ್ಯಾಸ – ದಿನ ೨

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಉಪನ್ಯಾಸ – ದಿನ ೧

ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ – ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ