ನಾಡಿಗೇ ಭೂಷಣರಾಗಿದ್ದ ”ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಕಾ’ ನಾಡಗೀರ ಮಾಸ್ತರ್

ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: “ಮಾಧ್ಯಮದ ಭಾಷೆ ಬದಲಾದ ಬಗೆ!”

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩ – ಗೋಷ್ಠಿ ೮ ಭಾಗ ೨- ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಚನ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ನಾಡೋಜ ಕೆ. ಎಸ್ ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩ – ಗೋಷ್ಠಿ ೮ ಭಾಗ ೩- ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಚನ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೩ – ಗೋಷ್ಠಿ ೮ ಭಾಗ ೧ – ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಾಚನ