ಜಾತ್ರೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು…..

ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ…!

ಕೋಲೆ ಬಸವ…!

ಮರದ ಮನೆ…!

ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ…!

ಮಿಸ್ರಿ ಜೇನು….!

ಕಲಾವಿದೆಯ ಕೈಚಳಕ

ಕೂರ್ಮಾಸನ

ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಸಂತೆ

ಬೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ

ಹಲಗೆ ಹಣ್ಣು

ಪೆಟ್ಲು ಎಂಬ ಆಟಿಕೆ

ಎಲೆಲೇ ಎಲೆ ಕೀಟ…!

ದೂರದೊಂದು ತೀರದಿಂದ ತೇಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಂಧ

ಸಂಕಟ ಮರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯಬೇಕು!

ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಾರ್ನೆಟ್

ಸದ್ಯದ ಜರೂರತ್ತು