ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ

ಶೈಶವ – ಪಾಳಿ – ಲೋ ಬ್ಯಾಟರಿ – ಸುರೇಶ

ಜೀವನುತ್ಸಾಹ

ಬಣ್ಣನೆ – ಚರಿತ್ರೆ – ಬಣವೆ – ಪ್ರೇಮ

ನಮ್ಮ ಇಂದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟವರು….

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಕೃತನಿಶ್ಚಯನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು

ನಕ್ಕು ನಲಿದು

ನಾಚು – ಕಾಡಿಗೆ – ಅಂಚು – ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ

ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ವೀರಪಾರ್ಥ! ರಣಹೇಡಿ ಎನಿಸದಿರು!

ತಲ್ಲಣ

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯು ಮುಸುಕುತಲಿಹುದು

ಪಕಳೆ – ಸಿಡಿಯುವದು – ಮೊಗ – ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ವೀರಪಾರ್ಥನೆ! ರಣಹೇಡಿ ಎನಿಸದಿರು!

ಶ್ರಮ

ಮೂಡಿ ಬಾರಯ್ಯ

ಮಂಗಳವಾರ – ಮನೆಗೆಲಸ – ಹಾಸಿಗೆ – ಸರಳು