ಕಂಗಳು – ಬಂದಳು – ಬೆರಣಿ – ಸಾಬೂನು…

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ತುಂಬ ಬುಕ್ಕಿನ ಮಾತು

ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕುವುದು ಪಾಪ

ಕಲಿಕೆ

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮೋಡಿಗಾರ ಅಶೋಕ್

ಕಪ್ಪು – ಬಿಳಿ – ಸಾವಿರ – ಐನೂರು

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೫

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ ೪

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೩

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೨

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ – ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ – ಭಾಗ – ೧

ಯಜ್ಞವೇ ಜೀವನನೀತಿ

ಮರಡೂರ್‌ಗೆ ‘ಕಲಾಶೃಂಗ’ ಗೌರವ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಯವೇ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ!

‘ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಒತ್ತಡ’

ಕಾಪಾಡಲಿ -ಮಾರಿ -ತವಕ -ಬುಗರಿ

‘ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೇ ಜೀವನ’

ಯಜ್ಞಶೇಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಕಳ್ಳತನ