ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ

ರೇಷ್ಮೆ ಮೈಯ ಉಣುಗಲ್ಲದ ಉಣುಗು

ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ

ಮಿಠಾಮಿ ಗೊಂಬೆ

ಸಹಜ ಕೃಷಿ

ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಕಮಂಡಲದ ಕಥನ

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಟಿಕೆ

ದೀಪದ ಮಲ್ಲಿ

ಯಾರು ಬರುವರೋ

ಮುಖವಾಡ

ಮತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ

ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಮತ್ತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ಸೂರಕ್ಕಿ

ಸಹಜ ಕೃಷಿ

ಹೆಸರಿನಿಂದೇನಾಗುತ್ತೆ