ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಇಲ್ಲಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು, ಕರ್ಮಕೌಶಲವೆಂಬ ಯೋಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೋ

ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬರೆಹ

ಋಗ್ವೇದ ಸ್ಫುರಣ

ಸಂದಿ – ಪ್ರತಿಮೆ – ಅನುಕೂಲಸಿಂಧು – ರಣವೀಳ್ಯ

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಫಲದಾಸೆಯ ಕರ್ಮವು ತುಚ್ಛ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ಉಚ್ಛ

ಅದ್ಭುತ ಜೀವಾವಾಸ ಅಂಡಮಾನ್‌ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

ಬದುಕಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ಸಿದ್ಧಿ-ಅಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿರು

ಪಂಜರದ ಗಿಳಿ

ದಾರುಣ – ಬಡಗಿ – ಲಾಯ – ಪಾಳೆಯ

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡು

ನನ್ನದೂ ಒಂದು ಜೀವ

ಜೋಗದ ಸಿರಿಜ್ಞಾನ ಜಲಪಾತ

ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಅವಶ್ಯಕ

ಸಮರಸ – ಕುದುರೆ – ವರ್ತಕ – ಬಿಸಿಲು

ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ – ಸಂಪ್ರದಾಯ – ಸಂಸ್ಕೃತಿ