ಬಾಲ ರಾಮನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳು

ಹೇಗೆ ಅರ್ಚಿಸಲಿ, ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಂತಿರಬೇಕು‌ ನಮ್ಮ ಜೀವನ

ದಾಸರು ಕಂಡಂತಹ ಮಾಘ ಮಾಸದ ವರ್ಣನೆ

ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಡಿ ಮನವೇ

ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಸೀತಾಮಾತೆ

ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಜಾತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ

“ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿ ಬಹು ಭಾಷ ಪ್ರವೀಣರು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು”

ಔರ್ ಕುಛ್ ಭೀ ನಹೀ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೀ ಕಹಾನಿ ಹೈಂ

ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಲೋಕವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿದ ಕತೆಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಗ-೧   

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ

ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು

ಅಜೀಬ ದಾಸತಾ ಹೈ ಯೇ…ಕಹಾ ಶುರು…ಕಹಾ ಖತಂ…

ಹದಿ ಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು..

ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗಳೂ…ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೂ…

ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ…

ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಜಾತ್ರೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ