ಹೇಗೆ ಅರ್ಚಿಸಲಿ, ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಂತಿರಬೇಕು‌ ನಮ್ಮ ಜೀವನ

ಶ್ರೀರಾಮ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಸೀತಾಮಾತೆ

ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಂಜಾತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ

“ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭಾವಿ ಬಹು ಭಾಷ ಪ್ರವೀಣರು ಮಹಿಪತಿದಾಸರು”

ಔರ್ ಕುಛ್ ಭೀ ನಹೀ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೀ ಕಹಾನಿ ಹೈಂ

ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಲೋಕವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿದ ಕತೆಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಗ-೧   

ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು

ಅಜೀಬ ದಾಸತಾ ಹೈ ಯೇ…ಕಹಾ ಶುರು…ಕಹಾ ಖತಂ…

ಹದಿ ಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು..

ಉದ್ದಿನ ವಡೆಗಳೂ…ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೂ…

ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ…

ಜಾತ್ರೆಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ…ಈಗೆಲ್ಲಾ ಭಣಭಣ…

ಡಾ. ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತಕಿ 

ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ…

ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ…!

ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕು ತಿಮ್ಮ…