ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ!- 41

ಆ ಸಮಯ…ಆನಂದಮಯ…

ಅಮ್ಮ ಕಲಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ!

ದೀಪ

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ತ್ರಿ -ವೇಣಿ

ಹಲಗೆ ಹಣ್ಣು

ಪರಾಜಯ…

ನನ್ನ ಮಾಲಿ ಸಹ ರಾಣಿಯ ಪದಕ ಧಾರಿ!

ಪೆಟ್ಲು ಎಂಬ ಆಟಿಕೆ

ಚಹಾ ಆತೇನ್ರೀ?

ಕಾವ್ಯಕನ್ನಿಕೆಯು ಮನ ಮೆತ್ತಿಹಳು

ಹಚ್ಚ’ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇದು…’ಬೆಚ್ಚ’ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ…

ಯೌವನದ ರಸಗಳಿಗೆ…

ಎಲೆಲೇ ಎಲೆ ಕೀಟ…!

ಹರಿಯುವ ನದಿ ಸಾಗರವಾ ಸೇರಲೇ ಬೇಕು

ನಾಡಿಗೇ ಭೂಷಣರಾಗಿದ್ದ ”ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಕಾ’ ನಾಡಗೀರ ಮಾಸ್ತರ್

ದೂರದೊಂದು ತೀರದಿಂದ ತೇಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಂಧ

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಲಿ