ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರ “ಮಾಯಿ ಕೆಂದಾಯಿ”

ಮುಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕಾಳು

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೩

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೨

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ-೧

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಗಾಂಧಿ ಬಂದ” ಕಾದಂಬರಿ

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಮಳೆ ಮಾರುವ ಹುಡುಗ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸಂಹಿತಾ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ‘ಅಲೆ ತಾಕಿದರೆ ದಡ’ ಮತ್ತು ‘ಹೂವಾಡಿಗ’

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಮನಸು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”