ಹಳೇ ಹಾಡು

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ – ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ

ಕಲಾವಿದನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ

ಗೊರಬು

ಬಿಂಗಿಯ ಭಂಗಿ

ಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ…

ಶ್ರದ್ಧಾವಂತನಿಗಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌!

ದೇಶವಾಸಿ ಜೀವನ ದರ್ಶನ

ನೋವು ನಿವಾರಕ ರಾಗಗಳು

ನೀನಿರ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣ

ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಗಾಗಿ

ಸುಖೇ ದುಃಖೇ ಸಮೇಕೃತ್ವಾ…

ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾರೆ

ಮುಕ್ತ…ಮುಕ್ತ..

ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಕೈಪಿಡಿ

ಅನಾರ್ಕಿ- ಒಂದು ವ್ಯಥೆಯ ಕಥೆ