ಹನಿಗವನಗಳು

ಸಿಕ್ಕು

ಕೇಳಲು ಶಬ್ದವೋ ಶಬ್ದ
ನೋಡಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತಬ್ದ
ಇದೇನಿದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು
ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫ಼ಿಕ್ಕು!
——————————————

ಖಾಲಿ

ನಲ್ಲ
ನೀನಿಲ್ಲದ
ಬಾಳಲ್ಲಿ
ಏನಿಲ್ಲ?!
ಎಲ್ಲವೂ
ಇದೆ
ಆದರೆ
ನೀನಿಲ್ಲ!
—————————————————–
ನಿಂದೆ

ಕಾಡುವ
ನೆನಪು
ನಿನದೇ
ನನ್ನ
ಕಾದಿಡುವ
ನೆನಪೂ
ನಿನದೇ
——————————————————-
ಸತ್ಯ

ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಗಳ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ!

Leave a Reply