ವಿಚಿತ್ರ ಸತ್ಯ

ಪರರ
ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಗಳನ್ನು
ಮನ್ನಿಸಿ ಮರೆವ
ಮನಸು
ಅದೇಕೋ
ತನ್ನವರ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳ
ಆಗಾಗ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ
ಮೆಲುಕು!

Leave a Reply