ಅತಿಶಯದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ೩ ಕಥೆಗಳು.

ಅತಿಶಯದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ೩ ಕಥೆಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ.

Leave a Reply