ಅನೀತಿಯ ಫಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳು.

ಅನೀತಿಯ ಫಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳು.

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

Leave a Reply