ಅನ್ಯಾಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಮೂಲ.

ಅನ್ಯಾಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಮೂಲ.
ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸಮಾಡಬಾರದು ,ಅನ್ಯಾಯ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು

Leave a Reply