ಒಡೆಯನಿಗೆ ದ್ರೋಹಬಗೆದ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಕುರಿ ಕೋಣ .

ಒಡೆಯನಿಗೆ ದ್ರೋಹಬಗೆದ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗೆ ಕುರಿ ಕೋಣ .
ದುರ್ಜನರ ಸಂಗ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply