ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ಜನಗಳು. ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಥೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ಜನಗಳು.
ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ಕಥೆ.

1 Comment

  1. Nice story but we can’t listen completely,ಮೇ be some technical problem Is there.

Leave a Reply