ಕನಸು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ.

ಕನಸು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ.

ಮಕ್ಕಳೇ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a Reply