ಕಪ್ಪೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮತ್ತು ಇತರೆ ೨ ಕಥೆಗಳು.

ಕಪ್ಪೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮತ್ತು ಇತರೆ ೨ ಕಥೆಗಳು.
ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply