ಕುರಿಯ ಕರಿಯ

ಕುರಿಯ ಕರಿಯ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ ಖುಷಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

Leave a Reply