ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕೋಳಿ:

ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕೋಳಿ:
ಅತಿಯಾಸೆ ಗತಿಗೇಡು ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply