ದಂತಕಥೆ ಸತ್ಯಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು.

ದಂತಕಥೆ ಸತ್ಯಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು.
ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಚತುರತೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ.

Leave a Reply