ದುಡುಕೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣ.

ದುಡುಕೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣ.

ಯೋಚಿಸದೆ ದುಡುಕಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ.

Leave a Reply