ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ
ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಉಳಿದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ.

Leave a Reply