ಬಣ್ಣ ಬಯಸಿದ ಕಾಗೆ

ಬಣ್ಣ ಬಯಸಿದ ಕಾಗೆ:
ನಾವು ಮಾಡುವ ಚೇಷ್ಟೆ ಮತ್ತೋಬ್ಬರ ಮನಸನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತಿರಬಾರದು. ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವನೋ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು.

Leave a Reply