ಮೂರ್ಖ ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಹೋತ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು.

ಮೂರ್ಖ ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ಹೋತ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು.
೧. ಮೊದಲನೇ ಕಥೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.
೨. ಎರಡನೇ ಕಥೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಅನ್ನೋ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Leave a Reply