ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಿಳಿ

ರಾಜ ಮತ್ತು ಗಿಳಿ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಂಥ ಜನರಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳೇ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

Leave a Reply