ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹೊಸ ಅನುಭವ….. https://goo.gl/Q7s6Xj

ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ…

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಮಿಂಬರಹ (ಬ್ಲಾಗ್), ಸಮಾಚಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ/ನಾಟಕ/ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವರ, ಪುಸ್ತಕ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಓದಲು ಲಭ್ಯ
ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಹೊಸ ಅನುಭವ
ಪುಸ್ತಕ ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆ…ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ….
ಇಂದೇ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ..
ಲಿಂಕ್ https://goo.gl/Q7s6Xj

 

Main Page Features VL

 

Notifications VL

 

Rental VL

 

News VL

Payu payment options VL

Leave a Reply