ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ

ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ

ನಾಟಕ: ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ | ನಾಟಕಕಾರ: ಶಕ್ತಿಭದ್ರ | ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ | ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಜೋಸೆಫ್ ಜಾನ್

Leave a Reply