ಅಮೇಥಿಯಾರವರ ಯೋಜನೆ

ದಿನಾಂಕ:ಶನಿವಾರ,೧೮ನೇ ಜನವರಿ ೨೦೨೦

ಸ್ಥಳ:ಸಿ.ಅಶ್ವಥ ಸಭಾಂಗಣ, ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಂಗಳೂರು

Leave a Reply