ಅಶೋಕವನ

ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆ; www.natanamysuru.org. ವಾರಾಂತ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ

ರಂಗ ರತ್ನಾಕರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ

ಆಕರ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅಧಾರಿತ

ಅಶೋಕವನ

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ:ಕಿರಗಸೂರು ರಾಜಪ್ಪ;ನಿರ್ದೇಶನ:ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ

೧೭.೧೧.೨೦೧೯ ಸಂಜೆ ೬.೩೦ಕ್ಕೆ;ಸ್ಥಳ:ನಟನ ರಂಗಶಾಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು

೯೯೪೫೫೫೫೫೭೦,೯೪೮೦೪೬೮೩೨೭,೭೨೫೯೫೩೭೭೭೭

Leave a Reply