ಬೆಂದಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

18 years of theatre alive – 2004 -2019 and ರಂಗಶಂಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಟಕ:-

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ –ಬೆಂದಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

ನಿರ್ದೇಶನ:ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್; ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೫ ರಿಂದ ೨೯; ಸಂಜೆ೭.೩೦ಕ್ಕೆ (ಶನಿವಾರ ಮದ್ಯಾನ್ಹ ೩.೩೦ಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ)  ;ಸ್ಥಳ:ರಂಗಶಂಕರ

ರೂ.೧೫೦ ಟಿಕೇಟಗಳು ರಂಗಶಂಕರ ಹಾಗೂ  book myshow.comನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

Leave a Reply