ಪರಹಿತ ಪಾತಾಣ

–  23 ಜನವರಿ 2020 ಗುರುವಾರ , ಸಂಜೆ 07 : 30ಕ್ಕೆ ರಂಗಶಂಕರ , ಜೆ . ಪಿ . ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಹಿತ ಪಾತಾಣ ಮೂಲಿ :  ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಸ್ ರಚನೆ : ಜೋಸೆಫ್ ಕೆಸೆಲ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಪ್ರೊ . ಬಿ . ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನ : ಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲೇಮನೆ

Leave a Reply